Terms & Conditions - Hart voor Zorg
-

Terms & Conditions

Terms & Conditions

1. Partijen en definities

 1. Hart voor Zorg: Hart voor Zorg, gevestigd te Amsterdam aan de Mr Treublaan 3, 1097 DP, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83229051, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Hart voor Zorg:
 3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Hart voor Zorg.
 4. De Deelnemer: de natuurlijk persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een Activiteit.
 5. Een Activiteit: één van de door Hart voor Zorg georganiseerde evenementen, workshops, trainingen, congressen, beurzen en dergelijke.
 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Hart voor Zorg en De Klant.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Hart voor Zorg bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders schriftelijk door Hart voor Zorg is aangegeven.
 2. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.
 3. Alle opgaven door Hart voor Zorg van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen/diensten in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Hart voor Zorg.
 4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Hart voor Zorg.
 5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Hart voor Zorg een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Hart voor Zorg, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 6. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van personeel en locatie aangegaan. Het effect van deze voorwaarden geeft geen recht op schadevergoeding.
 

4. Algemene uitvoering/levering door Hart voor Zorg

 1. Hart voor Zorg zal de overeenkomst naar zijn beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Hart voor Zorg bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Klant zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Hart voor Zorg worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Hart voor Zorg uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Hart voor Zorg heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
 2. Hart voor Zorg zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Hart voor Zorg altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door De Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Hart voor Zorg de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Hart voor Zorg dit als een aanvullende opdracht aan De Klant in rekening. Hart voor Zorg mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hart voor Zorg zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
 4. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst en tenzij anders overeengekomen op leveringswijze ‘af magazijn’. In elk geval gaat het risico van verlies of waardevermindering van te leveren goederen op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 5. Hart voor Zorg is gerechtigd tot levering in delen of fases. Bij gedeeltelijke levering is Hart voor Zorg gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan De Klant te factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende levering.
 6. Het staat Hart voor Zorg vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 7. Indien een Deelnemer hinder of overlast oplevert of in redelijkheid wordt beoordeeld dat het waarschijnlijk is dat hij hinder of overlast op gaat leveren, zodanig dat – naar oordeel van Hart voor Zorg - een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst door Hart voor Zorg wordt belemmerd, kan Hart voor Zorg De Deelnemer uitsluiten van verdere voorzetting van deelname. Alle daaruit voortvloeiende schade komt voor rekening van De Klant en/of De Deelnemer zelf.
 8. Het is niet toegestaan om de goederen en diensten van Hart voor Zorg door te leveren of te verkopen aan derden.
 9. Hart voor Zorg is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen De Klant en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Hart voor Zorg speelt hierbij geen enkele rol.
 10. Indien een opdracht door meerdere Klanten is gegeven, verbinden alle Klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Hart voor Zorg de opdracht met meerdere Klanten aanneemt, is iedere Klant verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 

4A: Beurzen en congressen

 1. Hart voor Zorg biedt geen garantie met betrekking tot enig rendement(en) of reward(s) op sponsorships.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van zijn of haar (gehuurde) gedeelte.
 3. De Klant dient De Deelnemer(s) niet te hinderen door bijvoorbeeld looproutes te beperken/blokkeren.
 4. Hart voor Zorg staat niet in voor de juistheid van de informatie/uitlatingen die tijdens een beurs en/of congres wordt gedaan/gepubliceerd. Hart voor Zorg verzorgt niet de gedane/gepubliceerde informatie/uitlatingen en kan dus ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden/fouten in de informatie.
 5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor alle uitingen die hij of zij doet, met name, maar niet beperkt tot, met betrekking tot eventuele IE-rechten. Hart voor Zorg gaat ervan uit dat De Klant gerechtigd is om hetgeen tijdens een Activiteit wordt gecommuniceerd te gebruiken betreffende (beeld)merk, afbeelding of logo. Het kan dus het geval zijn dat De Klant, indien zij een (beeld)merk, afbeelding of logo aan Hart voor Zorg verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. Hart voor Zorg gaat ervan uit dat eventuele geüploade (beeld)merken, afbeeldingen, en logo’s en soortgelijke materialen rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Hart voor Zorg zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
 

4B. Uitvoering/levering door Hart voor Zorg: LMS-account (Leer Management Systeem)

 1. Het LMS-systeem bestaat uit verschillende basismodules die in het abonnement valt. De Klant heeft de mogelijkheid om tegen een meerprijs maatwerk modules te kopen. Tenzij anders overeengekomen betaalt De Klant per gebruiker een vergoeding.
 2. Hart voor Zorg staat niet in voor de juistheid van de informatie die in het LMS-systeem wordt weergegeven/gepubliceerd. Hart voor Zorg verzorgt niet de weergegeven/gepubliceerde informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden/fouten in de informatie.
 3. Het is De Klant alleen toegestaan om zelf een persoonlijk account aan te maken of door een derde met autorisatie van De Klant. Er mag slechts één persoon gebruik maken van een gebruikersaccount.
 4. Elk account dient de identiteit van De Klant te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De Klant mag derhalve geen andere identiteit vertegenwoordigen.
 5. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Klant, via het account van De Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Klant zo spoedig mogelijk aan Hart voor Zorg te melden.
 6. Hart voor Zorg behoudt zich het recht voor om alle diensten, zoals, servers en software, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van bijvoorbeeld de computersystemen van Hart voor Zorg of De Klant. Hart voor Zorg zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Hart voor Zorg zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Klant gehouden zijn.
 7. Hart voor Zorg spant zich er voor in de diensten, zoals servers en software, gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. Hart voor Zorg staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. Hart voor Zorg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. Hart voor Zorg verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten, zoals de te gebruiken softwaretechniek voor ontwikkeling van bijvoorbeeld het systeem en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat. Op een moment na oplevering kan blijken dat de diensten, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Hart voor Zorg failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund.
 8. Tenzij anders overeengekomen is Hart voor Zorg gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, programmatuur of databestanden. Deze voorzieningen kunnen voor De Klant een beperking in de inhoud of duur van het gebruik met zich meebrengen. De Klant zal deze voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
 9. Hart voor Zorg zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de diensten. Hiertoe behoeft Hart voor Zorg geen toestemming van De Klant en De Klant is verplicht deze updates te accepteren als zij haar gebruik wil blijven continueren. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten en layout met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
 10. De Klant ontvangt uitdrukkelijk een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor de diensten van Hart voor Zorg.
 11. Een omstandigheid die voor rekening komt van De Klant is het (al dan niet bewust) (laten) installeren/toegang verlenen van virussen op de server c.q. software. Schade toegerekend aan virussen vallen te allen tijde buiten de aansprakelijkheid van Hart voor Zorg. Indien Hart voor Zorg schade lijdt door een virus dat via of onder verantwoordelijkheid van De Klant is binnengekomen, dan is De Klant gehouden deze schade te vergoeden.
 12. De beschikbaarheid en kwaliteit van software c.q. licentie is mede afhankelijk van enkele externe factoren, waaronder de internetverbinding van De Klant of het uitvoeren van updates. Hart voor Zorg spant zich ervoor in de software c.q. licentie gedurende de gehele overeengekomen periode storingsvrij actief te houden. Hart voor Zorg staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de software c.q. licentie.
 

5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen opdrachtgever ter zake uit de overeenkomst aan Hart voor Zorg verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Hart voor Zorg tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Hart voor Zorg alle benodigde medewerking te leveren waardoor Hart voor Zorg weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Hart voor Zorg de goederen kosteloos retour te zenden.
 

6. Verbintenissen van De Klant

 1. De Klant stelt Hart voor Zorg in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Hart voor Zorg. Hieronder wordt onder andere begrepen: a) Er zorg voor dragen dat Hart voor Zorg tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning/toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens; b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie, water, gas en perslucht. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van De Klant; c) Er zorg voor dragen dat Hart voor Zorg beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld. De Klant is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van Hart voor Zorg en is te allen tijde gehouden om op eerste verzoek de zaken weer aan Hart voor Zorg ter beschikking te stellen; d) Hart voor Zorg dient te allen tijde het object waaraan of waarin de opdracht wordt verricht te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel.
 2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Hart voor Zorg hieromtrent tijdig te informeren. Hart voor Zorg is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis-, loonkosten of andere vertragingsschade, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen. Hart voor Zorg is alsdan nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.
 3. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door: a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen; b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd; c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hart voor Zorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hart voor Zorg worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Hart voor Zorg zijn verstrekt, heeft Hart voor Zorg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
 

7. Prijzen en betaling

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking. Hart voor Zorg is gerechtigd om de facturen voorafgaand aan de levering te versturen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Hart voor Zorg terstond gerechtigd om opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hart voor Zorg is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 5. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van Hart voor Zorg vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is Hart voor Zorg gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 

8. Duur, tussentijdse of voortijdige beëindiging van de overeenkomst of uitstellen

 1. Activiteiten kunnen, behoudens hetgeen hieronder is bepaald, niet tussentijds door De Klant worden verplaatst of opgezegd. Art. 7:408 BW is ten aanzien van De Klant in de overeenkomst uitgesloten.
 2. De Klant heeft in beginsel niet de mogelijkheid om een Activiteit te verplaatsen. Indien een Activiteit wordt verplaatst, is De Klant alsnog tenminste de in dit artikellid genoemde onkosten extra verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan het bedrijf kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat het bedrijf de daarbij behorende productiecapaciteit aan het bedrijf kan blijven binden. De Klant kan de Activiteit tot acht weken voor de afgesproken datum kosteloos verplaatsen. Bij verplaatsing binnen acht doch uiterlijk tot vier weken voor de geplande datum is 20% opslag op de hoofdsom verschuldigd. Bij verplaatsing binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is 40% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande datum is 60% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande datum is 80% van de nettoprijs verschuldigd.
 3. In tegenstelling tot in lid 2 is bepaald heeft De Klant het recht de Activiteit op ieder moment op te zeggen. Bij eenzijdige opzegging is De Klant tenminste de in dit artikellid genoemde onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan het bedrijf kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat het bedrijf de daarbij behorende productiecapaciteit aan het bedrijf kan blijven binden. De Klant kan de Activiteit tot acht weken voor de afgesproken datum kosteloos opzeggen, tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij opzegging binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande datum is 50% van de hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande datum is 75% van de hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen een week voor de geplande datum is 100% van de hoofdsom verschuldigd.
 4. Opzegging of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven; als datum van opzegging of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke berichtgeving door Hart voor Zorg ontvangen is. De kosten zijn onmiddellijk bij opzegging of verplaatsing verschuldigd en opeisbaar.
 5. Voor alle Activiteiten behoudt Hart voor Zorg zich het recht voor de indeling (plaats en tijd), inhoud en betrokken personeel/personen van de Activiteit te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van weersomstandigheden of ziekte. De Activiteiten kunnen te allen tijde door Hart voor Zorg worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven. De Klant wordt omtrent een annulering onverwijld op de hoogte gesteld. Hart voor Zorg zal het door De Klant betaalde bedrag restitueren, zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding. Indien De Klant gebruik maakt van een alternatief aangeboden Activiteit, wordt het bedrag niet gerestitueerd.
 6. Indien een Activiteit door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal Hart voor Zorg zich naar redelijkheid en billijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid, zonder dat De Klant recht heeft op enige remedie.
 7. Hart voor Zorg heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart voor Zorg ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt; b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld; c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
 8. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Hart voor Zorg verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
 

9. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Hart voor Zorg behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Hart voor Zorg zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Hart voor Zorg bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Klant zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Hart voor Zorg worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Hart voor Zorg uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Hart voor Zorg heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat. Deelname aan alle Activiteiten is op eigen risico.
 2. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 dagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een klacht, dient De Klant binnen 5 dagen na levering Hart voor Zorg hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Hart voor Zorg - behoudens toepasselijkheid van enige exoneratie, zoals in lid 1 - de klacht kosteloos naar redelijkheid oplossen door de levering te herstellen of te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden indien de aard van de klacht de ontbinding rechtvaardigt. Het voorgaande geldt zonder De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een ernstige fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Hart voor Zorg omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd of De Klant de afronding van die fase heeft bevestigd of De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of De Klant het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging, nakoming, schadevergoeding of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout aan Hart voor Zorg is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 6. Mocht Hart voor Zorg onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Hart voor Zorg gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of het bedrag van het honorarium dat Hart voor Zorg voor de werkzaamheden - waaruit de schade is ontstaan - heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 7. Aansprakelijkheid van Hart voor Zorg reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, letselschade, immateriële schade of gederfde winst.
 8. Tijdens de Activiteiten dient De Deelnemer zich oplettend en behoorlijk te gedragen en dient De Klant alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. De Klant is verplicht om De Deelnemers deugdelijk te instrueren omtrent de deelname, zijnde handelen conform de gebruiksvoorschriften en/of de instructies van Hart voor Zorg. De Klant zal De Deelnemer ook op de hoogte brengen van (de revelante bepalingen uit) deze algemene voorwaarden. De Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Hart voor Zorg. Hart voor Zorg is nimmer aansprakelijk voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van De Deelnemers.
 9. De Klant vrijwaart Hart voor Zorg voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade (van derden) doordat Hart voor Zorg heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 10. De Klant vrijwaart Hart voor Zorg voor aanspraken van De Klant en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hart voor Zorg toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van De Deelnemer. Indien Hart voor Zorg uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is De Klant gehouden Hart voor Zorg zowel buiten als in rechte bij te staan.
 11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Hart voor Zorg tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 12. De exoneratiebepalingen uit dit artikel gelden tevens ten behoeve van derden die Hart voor Zorg te werk stelt, zoals opdrachtnemers of ondergeschikten.
 

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hart voor Zorg geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, maar niet beperkt tot: synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, storingen of uitvallen in levering van energie, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten, brand in de locatie, faillissement of surseance van betaling van de Activiteitlocatie, ziekte of overlijden, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, etc.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden verplichtingen van Hart voor Zorg tijdens overmacht opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Hart voor Zorg onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Hart voor Zorg bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 

11. Intellectueel eigendom en privacy

 1. Hart voor Zorg behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 2. De Klant verkrijgt in beginsel (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde goederen en/of diensten. Indien partijen intellectuele eigendommen beogen over te dragen, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. In dat geval blijft Hart voor Zorg voorts te allen tijde gerechtigd om dit intellectueel eigendom zonder enige beperking verder te gebruiken, ontwikkelen, over te dragen, et cetera.
 3. Hart voor Zorg behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van De Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 

12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Hart voor Zorg zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.  

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Hart voor Zorg is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Hart voor Zorg.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Hart voor Zorg haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Hart voor Zorg haar hoofdvestiging heeft.
  © Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies