De regering wil met het coronabeleid maatschappelijke en economische schade voorkomen. Er komt meer aandacht voor mentale gezondheid en welzijn door te focussen op onder meer leefstijl, preventie en het toegankelijk houden van de zorg.

Eén van de scenario’s in de langetermijnstrategie is dat het virus weer opleeft. Het kabinet spreekt van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ om actie te ondernemen wanneer dat gebeurt, maar benadrukt vooral de wens dat het niet zover komt. Er wordt uitgebreid ingezet op preventie om te voorkomen dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden.

De strategie is opgedeeld in vier kernpunten:

  • Het virus wordt scherp in beeld gehouden, bijvoorbeeld door onderzoek naar rioolwater;
  • Iedereen blijft zich aan de basisregels houden. Zo worden zelftesten nog steeds gestimuleerd en komen er mogelijk nieuwe vaccinatierondes;
  • Met sectoren wordt gekeken naar de beste manieren om de schade van eventuele maatregelen te beperken en sluiting van sectoren te voorkomen;
  • Bij een opleving van het virus moet de reguliere ziekenhuiszorg zo veel mogelijk door kunnen gaan. Overbelasting van de langdurige zorg moet worden voorkomen.

Invloed op de zorg

Het kabinet benoemt ten aanzien van het laatste kernpunt twee initiatieven. Er moet meer zorgpersoneel beschikbaar komen en de brede zorgketen worden geoptimaliseerd. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken aan patiënten die thuis zuurstof krijgen, zodat ze daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeven.

Het belangrijkste uitgangspunt van de langetermijnstrategie is een open samenleving. Het kabinet wil voorkomen dat er bij een sterk toenemend aantal besmettingen opnieuw keuzes gemaakt moeten worden tussen het openhouden van de samenleving en de toegankelijkheid van de zorg. Om die reden wordt er gewerkt aan vier scenario’s, zodat er snel gehandeld kan worden als dat nodig blijkt te zijn.

De vier scenario’s:

  1. Verkoudheidsscenario: er is sprake van milde klachten en dat leidt niet tot grote druk op de zorg.
  2. Griep+-scenario: er is sprake van een ernstiger, griepachtig verloop van het virus. Dat kan leiden tot zware belasting van de zorg, zeker als het samenvalt met een griepseizoen.
  3. Continue strijd-scenario: door een nieuwe, besmettelijkere variant, een onzeker of ernstiger ziekteverloop of afnemende immuniteit is er een hoog risico op overbelasting van de zorg.
  4. Worst case-scenario: er is sprake van (zeer) hoge ziekte en sterfte, bijvoorbeeld door de opkomst van een nieuwe variant, waar men slechts in beperkte mate tegen beschermd is.

De komende weken wordt gewerkt aan sectorplannen. Het kabinet zal deze in een volgende kamerbrief toelichten, waarin het ook verder ingaat op de initiatieven om de capaciteit en regie in de zorg te optimaliseren. Deze brief wordt verwacht in juni.